/FAQs/Câu hỏi 11: Cổ đông của Tổng Công ty không may qua đời, gia đình chúng tôi phải làm gì để được hưởng quyền lợi của cổ đông qua đời?

Câu hỏi 11: Cổ đông của Tổng Công ty không may qua đời, gia đình chúng tôi phải làm gì để được hưởng quyền lợi của cổ đông qua đời?

11/03/18

Cổ phiếu của cổ đông qua đời là trường hợp cổ phiếu không thực hiện giao dịch mua, bán qua hệ thống giao dịch của HNX, hoặc việc giao dịch không mang tính chất mua, bán. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu trong trường hợp này là chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do thừa kế theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do thừa kế, gồm:

– Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế (mẫu 16B/ĐKCK) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế, như bản công chứng phân chia di sản thừa kế, và bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của bên để lại di sản thừa kế. Việc làm thủ tục tại cơ quan công chứng do thân nhân trực tiếp thực hiện theo quy định của cơ quan công chứng.

– Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế theo quy định Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính (Tờ khai/ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước). Việc làm thủ tục tại cơ quan thuế, nộp thuế do thân nhân trực tiếp thực hiện theo quy định của cơ quan thuế.

Tổng Công ty cấp cho thân nhân các mẫu tài liệu, giá cổ phiếu tại thời điểm thân nhân yêu cầu, thủ tục với VSD, …

Khi thân nhân chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu do thừa kế: (i) Đối với trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký: Tổng Công ty cấp cho thân nhân Giấy xác nhận di sản cổ phiếu để lại; Mọi quyền lợi của cổ đông, thân nhân nhận tại Tổng Công ty; (ii) Đối với trường hợp cổ phiếu đã lưu ký: Mọi quyền lợi của cổ đông, như tiền cổ tức, cổ phiếu thưởng do Thành viên lưu ký trả vào tài khoản của cổ đông; Thân nhân cần làm thủ tục theo hướng dẫn nêu trên để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông