Quan hệ cổ đông

/Quan hệ cổ đông

Giải đáp nhà đầu tư

Cổ đông bị mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần phải có văn bản (mẫu của Tổng Công ty) gửi cho Tổng Công ty. Sau khi kiểm tra tính xác thực của việc mất Sổ, Tổng Công ty sẽ cấp lại cho cổ đông miễn phí.

Ban Tổng hợp – Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP

Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Tel: 024. 22170595

Email: banth@eemc.com.vn

Trường hợp anh/ chị đã lưu ký cổ phiếu, anh/ chị liên hệ với Thành viên lưu ký, nơi anh/ chị mở tài khoản lưu ký cổ phiếu để được hướng dẫn; Anh/ chị có thể liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty để tư vấn, hỗ trợ.

Trường hợp anh/ chị chưa lưu ký cổ phiếu, anh/ chị liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty, cấp bản sao CMND mới để làm thủ tục điều chỉnh thông tin với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, sau đó anh/ chị phải đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND mới.

Tổng Công ty cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND gốc của cổ đông khớp với dữ liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông tự mở tài khoản chứng khoán theo CMND khác, nên không lưu ký được. Cổ đông cấp cho Tổng Công ty bản sao CMND để Tổng Công ty làm thủ tục điều chỉnh thông tin với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, sau đó cổ đông phải đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND mới để đi lưu ký.

Anh/ chị mang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty chứng khoán nơi anh/ chị mở tài khoản chứng khoán để lưu ký.

Trường hợp anh/ chị mở tài khoản chứng khoán theo CMND khác với CMND trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, anh/ chị phải liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty để đối chiếu và làm thủ tục điều chỉnh thông tin cho anh/ chị.

Load More

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 68
  • 1,563,031
News
Truyền thông