/FAQs/Câu hỏi 3: Tôi mang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đi lưu ký song Công ty chứng khoán không lưu ký được do dữ liệu cá nhân không khớp, đề nghị Tổng Công ty hướng dẫn.

Câu hỏi 3: Tôi mang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đi lưu ký song Công ty chứng khoán không lưu ký được do dữ liệu cá nhân không khớp, đề nghị Tổng Công ty hướng dẫn.

18/03/18

Tổng Công ty cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND gốc của cổ đông khớp với dữ liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông tự mở tài khoản chứng khoán theo CMND khác, nên không lưu ký được. Cổ đông cấp cho Tổng Công ty bản sao CMND để Tổng Công ty làm thủ tục điều chỉnh thông tin với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, sau đó cổ đông phải đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND mới để đi lưu ký.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông