/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị

Thông báo về việc thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị

30/11/2011

Thông báo: Về việc Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị
– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh;
– Căn cứ quyết định số: 661/QĐ-EVN ngày 08/11/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc: Nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;
– Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT ngày 28/11/2011 của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh về việc thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị như sau:

Xem chi tiết tại đây.

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 540
  • 1,818,901
News
Truyền thông