/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo về việc đánh mất sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần (No.01.2023)

Thông báo về việc đánh mất sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần (No.01.2023)

23/05/23

Căn cứ Đơn xin cấp lại chứng nhận cổ phiếu ngày 28/04/2023 của cổ đông PHẠM NGỌC QUYẾT, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (“EEMC”) xin thông báo về việc đánh mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

– Họ và tên cổ đông          :  PHẠM NGỌC QUYẾT

– Số ĐKSH                       : 011943319 ngày cấp 04/02/2005

– Địa chỉ liên hệ               :  Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội

– Số cổ phần                     :  661 CP.

Cổ đông PHẠM NGỌC QUYẾT cam đoan thông tin đánh mất sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Chứng nhận sở hữu cổ phần.

Thông báo này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: http://www.eemc.com.vn vào ngày 23/05/2023.

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo này được công bố, nếu EEMC không nhận được văn bản nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông PHẠM NGỌC QUYẾT nêu trên, EEMC sẽ cấp Chứng nhận cổ phiếu mới cho cổ đông theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

EEMC xin kính báo!

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 370
  • 1,708,757
News
Truyền thông