/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo trả cổ tức năm 2011

Thông báo trả cổ tức năm 2011

31/5/2012

Thông báo: Về việc chi trả cổ tức năm 2011
Kính gửi
: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh.
– Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh;
– Căn cứ nghị quyết phiên họ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

Xem chi tiết tại đây.

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 82
  • 1,776,155
News
Truyền thông