/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

20/3/2013

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Kính gửi: Các cổ đông thuộc Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh
Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 8 từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005…
xem chi tiết thông báo tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 380
  • 1,767,949
News
Truyền thông