/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

8/4/2012

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
Kính gửi
: Các Cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh
– Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005.
– Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh (EEMC).
Hội đồng quản trị EEMC xin trân trọng thông báo đến các cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Xem chi tiết và mẫu đăng ký tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 610
  • 1,882,219
News
Truyền thông