/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thông báo đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

8/10/2014

yacute; chứng khoán số 71/2014/GCNCP-VSD ngày 02/10/2014 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
– Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 548/QĐ-SGDHN ngày 06/10/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần như sau:

Xem chi tiết tại đây

 

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,002
  • 1,809,539
News
Truyền thông