/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo của UBCK Nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu

Thông báo của UBCK Nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu

30/6/2014

g Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần
Ngày 25/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1202/BC-EEMC ngày 24/6/2014 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.

Căn cứ theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo để Tổng Công ty được biết.

 

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,006
  • 1,809,543
News
Truyền thông