/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Thông báo chi trả cổ tức năm 2012

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012

15/5/2013

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh
Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh;
Căn cứ nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012
Thông báo chi trả cổ tức năm 2012
 
 
Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 534
  • 1,818,895
News
Truyền thông