/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

17/1/2013

 QUYẾT ĐỊNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh EEMC;

– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 113/BB-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với 675 phiếu biểu quyết, tương ứng 5.915.613cổ phần, tương đương với 90,56% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

Xem đầy đủ:

Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

Quyết định đại hội cổ đông bất thường năm 2013

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 258
  • 1,634,671
News
Truyền thông