/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2013

10/7/2013

Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng

– Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh.

– Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

Xem đầy đủ tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 540
  • 1,818,901
News
Truyền thông