/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

17/4/2013

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty cổ phần ngày 10/4/2013;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần ngày 10/4/2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

 

 

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 596
  • 1,818,957
News
Truyền thông