/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

21/4/2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp sè 60/2005/QH11, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh;

– Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh ngày 20 tháng 4 năm 2012;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh ngày 20/4/2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 996
  • 1,809,533
News
Truyền thông