/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

27/4/2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

– Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh.

– Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh ngày 26 tháng 4 năm 2011.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 266
  • 1,634,679
News
Truyền thông