/Truyền thông/Hỗ trợ kỹ thuật/Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo TCVN 8525: 2015

Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo TCVN 8525: 2015

12/10/2016

TCVN 8525: 2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thay thế TCVN 8525: 2010

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn quy định về mức và phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu áp dụng cho các máy biến áp phân phối ba pha loại ngâm trong dầu và loại khô, có công suất danh định đến 4.000kVA, có điện áp danh định đến 35kV, làm việc ở lưới điện có tần số danh định 50Hz.

Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, máy biến áp phân phối là máy biến áp có: Điện áp đầu vào danh định nhỏ hơn hoặc bằng 35kV; điện áp đầu ra danh định nhỏ hơn hoặc bằng 0,4kV, làm việc ở lưới điện có tần số danh định 50Hz.

2. Hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS)

Tỷ số tính bằng phần trăm giữa công suất tác dụng đầu ra và công suất tác dụng đầu vào của máy biến áp phân phối, ở hệ số tải 50 % và hệ số công suất bằng 1.

Bảng giá trị hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) của máy biến áp phân phối ba pha loại ngâm trong dầu:

kVA

MEPS (%)

≤ 25

98,40

31,5/32

98,50

50

98,66

75

98,77

100

98,87

125

98,92

160

98,97

180

99,01

200

99,06

250

99,10

315/320

99,16

400

99,19

500

99,21

560

99,22

630

99,26

750

99,28

800

99,30

1 000

99,32

1 250

99,35

1 500

99,37

1 600

99,39

2 000

99,41

2 500

99,42

3 000

99,44

3 200

99,46

3 500

99,48

4 000

99,50

5. Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Hiệu suất năng lượng được xác định theo công thức:

Trong đó:

E50% – hiệu suất tính bằng phần trăm của máy biến áp ở hệ số tải 50% và hệ số công suất bằng 1;

S – công suất danh định của máy biến áp phânphối tính bằng kVA;

Pk – tổn hao có tải của máy biến áp phân phối, tính bằng kW;

P0 – tổn hao không tải của máy biến áp phân phối, tính bằng kW.

Kết quả tính toán E50% phải được hiệu chỉnh về nhiệt độ chuẩn là 75°C theo TCVN 6306-1 (IEC 60076-1) đối với máy biến áp loại ngâm trong dầu và nhiệt độ chuẩn theo các quy định chung cho thử nghiệm của TCVN 6306-11 (IEC 60076-11) đối với máy biến áp loại khô.

Sưu tầm và trích: Lê Huy Cần – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,002
  • 1,809,539
News
Truyền thông