Hỏi đáp

/Respond to investors

Ban Tổng hợp – Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP

Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Tel: 024. 22170595

Email: banth@eemc.com.vn

Cổ đông bị mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần phải có văn bản (mẫu của Tổng Công ty) gửi cho Tổng Công ty. Sau khi kiểm tra tính xác thực của việc mất Sổ, Tổng Công ty sẽ cấp lại cho cổ đông miễn phí.

Trường hợp anh/ chị đã lưu ký cổ phiếu, anh/ chị liên hệ với Thành viên lưu ký, nơi anh/ chị mở tài khoản lưu ký cổ phiếu để được hướng dẫn; Anh/ chị có thể liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty để tư vấn, hỗ trợ.

Trường hợp anh/ chị chưa lưu ký cổ phiếu, anh/ chị liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty, cấp bản sao CMND mới để làm thủ tục điều chỉnh thông tin với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, sau đó anh/ chị phải đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND mới.

Tổng Công ty cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND gốc của cổ đông khớp với dữ liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông tự mở tài khoản chứng khoán theo CMND khác, nên không lưu ký được. Cổ đông cấp cho Tổng Công ty bản sao CMND để Tổng Công ty làm thủ tục điều chỉnh thông tin với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, sau đó cổ đông phải đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND mới để đi lưu ký.

Anh/ chị mang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty chứng khoán nơi anh/ chị mở tài khoản chứng khoán để lưu ký.

Trường hợp anh/ chị mở tài khoản chứng khoán theo CMND khác với CMND trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, anh/ chị phải liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty để đối chiếu và làm thủ tục điều chỉnh thông tin cho anh/ chị.

Hiện nay Tổng Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán trên sàn HNX hoặc HOSE do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tổng Công ty sẽ công bố thông tin để cổ đông biết.

Hàng năm Tổng Công ty đều có văn bản thông báo tới cổ đông về trả cổ tức, cổ đông có văn bản đăng ký tài khoản dài hạn (mẫu của Tổng Công ty) gửi về Tổng Công ty để Tổng Công ty chuyển khoản tiền cổ tức theo đăng ký.

Các anh/ chị là đồng sở hữu cổ phần, Tổng Công ty cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mang tên người chính chủ. Hiện cổ phiếu của Tổng Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Các anh/ chị phải thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật; Hoặc thực hiện chuyển nhượng cổ phần dưới hình thức mua, bán cổ phiếu trên sàn UPCoM đối với cổ phiếu TBD của Tổng Công ty.

Anh/ chị mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần do Tổng Công ty cấp đến một Công ty Chứng khoán làm thủ tục mở tài khoản chứng khoán và lưu ký cổ phiếu cho anh/ chị. Công ty Chứng khoán sẽ hướng dẫn anh/ chị cách thức giao dịch (mua, bán) cổ phiếu. Ngoài ra, anh/ chị có thể liên hệ với Tổng Công ty để thực hiện dịch vụ miễn phí cho anh/ chị về mở tài khoản chứng khoán và lưu ký cổ phiếu tại một Công ty Chứng khoán do Tổng Công ty chọn để anh/ chị giao dịch trên sàn UPCoM.

Tổng Công ty đều gửi văn bản tới địa chỉ đăng ký của các cổ đông về thông báo trả cổ tức, thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Địa chỉ gửi văn bản theo dữ liệu đăng ký ban đầu của cổ đông, hoặc theo dữ liệu mà cổ đông mở tài khoản do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại kỳ chốt danh sách.

Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ, hoặc có địa chỉ đăng ký không rõ ràng, văn bản của Tổng Công ty gửi không đến được cổ đông, cổ đông cần thông báo lại địa chỉ cho Tổng Công ty để gửi văn bản theo Điều lệ của Tổng Công ty.

Trường hợp cổ đông cần tra cứu các vấn đề về quyền lợi của cổ đông như về cổ tức, cổ phiếu thưởng, Đại hội đồng cổ đông v.v. xin mời cổ đông truy cập tại địa chỉ: http://www.eemc.com.vn để tiếp cận.

Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán theo Điều 27 Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, gồm:

– Văn bản của Thành viên lưu ký đề nghị xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư do biếu, tặng, cho;

– Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng cho (mẫu 16A/ĐKCK)kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên biếu, tặng, cho.

– Bản sao hợp lệ Hợp đồng biếu, tặng, cho chứng khoán có xác nhận của cơ quan công chứng.

– Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (trường hợp bên nhận biếu, tặng, cho là cá nhân) theo quy định Thông tư  111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính (Tờ khai/ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước).

Cổ phiếu của cổ đông qua đời là trường hợp cổ phiếu không thực hiện giao dịch mua, bán qua hệ thống giao dịch của HNX, hoặc việc giao dịch không mang tính chất mua, bán. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu trong trường hợp này là chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do thừa kế theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do thừa kế, gồm:

– Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế (mẫu 16B/ĐKCK) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế, như bản công chứng phân chia di sản thừa kế, và bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của bên để lại di sản thừa kế. Việc làm thủ tục tại cơ quan công chứng do thân nhân trực tiếp thực hiện theo quy định của cơ quan công chứng.

– Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế theo quy định Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính (Tờ khai/ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước). Việc làm thủ tục tại cơ quan thuế, nộp thuế do thân nhân trực tiếp thực hiện theo quy định của cơ quan thuế.

Tổng Công ty cấp cho thân nhân các mẫu tài liệu, giá cổ phiếu tại thời điểm thân nhân yêu cầu, thủ tục với VSD, …

Khi thân nhân chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu do thừa kế: (i) Đối với trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký: Tổng Công ty cấp cho thân nhân Giấy xác nhận di sản cổ phiếu để lại; Mọi quyền lợi của cổ đông, thân nhân nhận tại Tổng Công ty; (ii) Đối với trường hợp cổ phiếu đã lưu ký: Mọi quyền lợi của cổ đông, như tiền cổ tức, cổ phiếu thưởng do Thành viên lưu ký trả vào tài khoản của cổ đông; Thân nhân cần làm thủ tục theo hướng dẫn nêu trên để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Load More

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông