/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Dự thảo quyết định Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

Dự thảo quyết định Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

14/1/2013

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh;

– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ……../BB-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 1 năm 2013.

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,026
  • 1,809,563
News
Truyền thông