/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2013 lần 2

Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2013 lần 2

10/7/2013

–   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

–   Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

–   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

–  Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: …/BB-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 7 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

Điều 2: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu 5% theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Xem đầy đủ Tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 380
  • 1,767,949
News
Truyền thông