/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Dự thảo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Dự thảo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/7/2013

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11  ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh  – Công ty cổ phần (EEMC).

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 09/7/2013 tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) – Địa chỉ: Tổ 26 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

– Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

– Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

 – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.

Xem đầy đủ tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 492
  • 1,818,853
News
Truyền thông