/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/12/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh
Để đáp ứng nhu cầu phát triển và phù hợp với tinh thần sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Nghị quyết số 2193/EEMC-NQ-HĐQT ngày 18/12/2012 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: “Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu, phương án xử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh”.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với nội dung nêu trên. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông…

Xem chi tiết tại đây.

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 508
  • 1,818,869
News
Truyền thông