/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 6

Công văn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 6

19/6/2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
Để đáp ứng nhu cầu phát triển và phù hợp với tình hình sản xuất kinh kinh doanh của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT ngày 18/6/2013 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 – Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013”.
– Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
– Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.
Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với nội dung nêu trên. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông được gửi về địa chỉ:
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC).
Địa chỉ: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.
Thời hạn gửi phiếu: Chậm nhất là 09h00’ ngày 09 tháng 7 năm 2013.
Để tránh thất lạc, trên Phong bì thư ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.
Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.
Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào!

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 996
  • 1,809,533
News
Truyền thông