/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/CBTT thay đổi nhân sự chủ chốt sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

CBTT thay đổi nhân sự chủ chốt sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

20/5/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 04/4/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin.
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần. Mã chứng khoán: TBD xin thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt của Tổng Công ty như sau:

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 384
  • 1,767,953
News
Truyền thông