/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Chương trình nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện

Chương trình nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện

29/4/2016

Tại Quyết định số 1437/QĐ-BCĐ ngày 13/4/2016 của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam phê duyệt Kế hoạch phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam đưa ra “Chương trình nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện” với các tiêu chí, như sau:

a) Kết nối SCADA các nhà máy điện (NMĐ), trạm biến áp (TBA):

EVN, các đơn vị điện lực và các khách hàng có TBA riêng đảm bảo thực hiện kết nối SCADA đạt 100% từ các NMĐ có công suất đặt trên 30MW và các TBA 500kV, 220kV, 110kV. Phấn đấu tỷ lệ đáp ứng đủ tín hiệu SCADA từ các NMĐ có công suất đặt trên 30MW và các TBA 500kV, 220kV đạt 100%, từ các TBA 110kV đạt đến 90%.

b) Các dự án xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống SCADA:

– Vận hành chính thức hệ thống SCADA mới tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) và các Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền. Khai thác các chức năng của hệ thống SCADA mới và hệ thống Quản lý năng lượng (EMS); nghiên cứu, bổ sung chức năng cập nhật số liệu dự báo thời tiết có hiển thị trực quan phục vụ công tác điều độ, vận hành hệ thống điện Quốc gia.

– Tiếp tục thực hiện: (i) Các dự án SCADA/DMS tại Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; (ii) Các dự án mini SCADA tại Tổng công ty Điện lực
miền Trung.

c) Quy hoạch mạng viễn thông dùng riêng của EVN:

EVN hoàn thiện Quy hoạch mạng viễn thông dùng riêng của EVN đến năm 2020 cho hệ thống SCADA, điều khiển bảo vệ, điều khiển từ xa các NMĐ và TBA.

d) Hệ thống đo đếm và thu thập dữ liệu từ xa các NMĐ, TBA và các điểm đo ranh giới giữa các Tổng Công ty Điện lực

– Hoàn thiện hệ thống đo đếm và thu thập dữ liệu từ xa của các NMĐ có công suất đặt trên 10MW, các TBA 500kV, 220kV, 110kV và các điểm đo ranh giới giữa các Tổng công ty Điện lực. Phấn đấu tỉ lệ đo đếm từ xa các NMĐ có công suất đặt trên 10MW, các TBA 500kV, 220kV, 110kV và các điểm đo ranh giới giữa các Tổng công ty Điện lực đạt 100%.

– Triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường bán buôn điện Việt Nam.

đ) Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện

Giao chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI, SAIFI, MAIFI) của toàn EVN giảm ít nhất 15% so với năm 2015.

e) Các dự án tăng cường ổn định và nâng cao hiệu quả vận hành

– Dự án “Nâng cấp thiết bị đầu cuối trên Hệ thống điện Quốc gia” nhằm bổ sung, hoàn thiện thiết bị đầu cuối (RTU) tại các NMĐ và TBA từ cấp điện áp 110kV để đảm bảo cung cấp đầy đủ tín hiệu SCADA.

– Dự án “Đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường độ ổn định và tin cậy của hệ thống điện Việt Nam”.

– Dự án “Thiết lập đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn cho cấu hình hệ thống rơle bảo vệ, thiết bị tự động hóa cho NMĐ và TBA của hệ thống truyền tải điện Việt Nam”.

– Dự án “Trang bị hệ thống ghi sự cố trên Hệ thống điện Quốc gia”.

– Dự án “Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ” tại 05 TBA 500kV và 11 TBA 220kV.

– Trang bị thiết bị định vị sự cố cho các đường dây 500/220kV; Trang bị thiết bị giám sát dầu online cho các máy biến áp và kháng điện 500kV.

g) Xây dựng các trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực

Triển khai xây dựng các trung tâm điều khiển xa tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng công ty Điện lực sau khi hoàn thành các dự án thí điểm.

LHC EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,026
  • 1,809,563
News
Truyền thông