/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

18/1/2013

PHƯƠNG ÁN: CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT CHÀO BÁN
Phương án chào bán cổ phiếu này được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh thông qua dưới hình thức lấy ý kiến của các Cổ đông bằng văn bản vào ngày 16/01/2013. Phương án này được xây dựng trên các căn cứ:
– Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
– Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

 
 
Xem chi tiết tại đây
Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 362
  • 1,767,931
News
Truyền thông