/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/CBTT về Giao dịch CP của người nội bộ

CBTT về Giao dịch CP của người nội bộ

18/03/19

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Vũ Cường 
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: TBD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.317 CP (tỷ lệ 0,16%) 
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.651 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính gia đình 
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/03/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/03/2019.

Share this:
Tài liệu đính kèm: Tải về
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 88
  • 1,776,161
News
Truyền thông