/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/1/2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh EEMC.

Xem đầy đủ biên bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 402
  • 1,767,971
News
Truyền thông