/Quan hệ cổ đông/Điều lệ, Quy chế quản trị, Cáo bạch/Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

30/1/2015

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 theo Phụ lục số III – Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 như sau:

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 500
  • 1,818,861
News
Truyền thông