/Quan hệ cổ đông/Điều lệ, Quy chế quản trị, Cáo bạch/Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

21/7/2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm 2014 theo Phụ lục số III – Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 như sau:

Xem đầy đủ tại đây

 
 
 
Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 264
  • 1,634,677
News
Truyền thông