/Quan hệ cổ đông/Điều lệ, Quy chế quản trị, Cáo bạch/Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014

26/1/2015

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nội dung báo cáo 6 tháng cuối năm 2014 theo Phụ lục số III – Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 như sau:

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 992
  • 1,809,529
News
Truyền thông