/Quan hệ cổ đông/Điều lệ, Quy chế quản trị, Cáo bạch/Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2012

2/2/2013

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nội dung báo cáo 6 tháng cuối năm 2012 theo Phụ lục số III – Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 như sau:

Xem đầy đủ báo cáo tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 502
  • 1,818,863
News
Truyền thông