/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

19/8/2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần
Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 392
  • 1,767,961
News
Truyền thông