/FAQs/Câu hỏi 9: Tôi không được Tổng Công ty gửi văn bản thông báo về trả cổ tức, thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Tổng Công ty cho biết lý do và hướng dẫn để tôi tiếp cận thông tin về quyền lợi của cổ đông?

Câu hỏi 9: Tôi không được Tổng Công ty gửi văn bản thông báo về trả cổ tức, thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Tổng Công ty cho biết lý do và hướng dẫn để tôi tiếp cận thông tin về quyền lợi của cổ đông?

13/03/18

Tổng Công ty đều gửi văn bản tới địa chỉ đăng ký của các cổ đông về thông báo trả cổ tức, thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Địa chỉ gửi văn bản theo dữ liệu đăng ký ban đầu của cổ đông, hoặc theo dữ liệu mà cổ đông mở tài khoản do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại kỳ chốt danh sách.

Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ, hoặc có địa chỉ đăng ký không rõ ràng, văn bản của Tổng Công ty gửi không đến được cổ đông, cổ đông cần thông báo lại địa chỉ cho Tổng Công ty để gửi văn bản theo Điều lệ của Tổng Công ty.

Trường hợp cổ đông cần tra cứu các vấn đề về quyền lợi của cổ đông như về cổ tức, cổ phiếu thưởng, Đại hội đồng cổ đông v.v. xin mời cổ đông truy cập tại địa chỉ: http://www.eemc.com.vn để tiếp cận.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông