/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

15/2/2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016