/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/EEMC Thông báo không đấu giá lô cổ phần của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

EEMC Thông báo không đấu giá lô cổ phần của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

21/09/20