/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/EEMC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền bỏ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

EEMC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền bỏ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

28/11/19