Điều lệ, Quy chế quản trị, Cáo bạch

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

31/1/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Bản cáo bạch EEMC - Chào bán cổ phiếu Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc ra công chúng

2/11/2017

Bản cáo bạch 

Chào bán cổ phiếu Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc ra công chúng

 

Điều lệ của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2017

5/7/2017

Điều lệ của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2017

 

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

24/4/2017

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Điều lệ của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh năm 2016

27/4/2016

       Điều lệ này của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần được thông qua Đại hội khi thành lập Công ty Cổ phần và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm: Năm 2007 tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2007, năm 2008 tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2008, năm 2009 tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2009, năm 2010 tổ chức ngày 29 tháng 4 năm 2010, năm 2011 tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2011, năm 2012 tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2012, năm 2013 tổ chức ngày 10 tháng 4 năm 2013, năm 2014 tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2014, năm 2015 tổ chức ngày 14 tháng 5 năm 2015 và năm 2016 tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2016.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015

27/1/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

13/7/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Thiết bị đện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 theo Phụ lục số III, Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 05/4/2012 như sau:

Điều lệ tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần năm 2015

29/5/2015

Điều lệ này của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần được thông qua Đại hội khi thành lập Công ty Cổ phần và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết hợp lệ của các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

30/1/2015

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 theo Phụ lục số III - Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 như sau:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014

26/1/2015

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nội dung báo cáo 6 tháng cuối năm 2014 theo Phụ lục số III - Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 như sau:

  • evn2
  • vitnbank
  • vcb
  • siemens
  • bidv
  • evnpt

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84.24) 38833779; 38833781

Fax: (84.24) 38833113; 38833819

Email: info@eemc.com.vn; eemckinhdoanh@gmail.com

Thống kê

Lượt truy cập: 103040

Đang truy cập: 29