/Truyền thông/Tin nội bộ/Diễn tập PCCC năm 2017

Diễn tập PCCC năm 2017

8/4/2017

Ngày 07/4/2017, Tổng công ty diễn tập phương án PCCC phối hợp năm 2017

Diễn tập PCCC năm 2017

Diễn tập PCCC năm 2017

Diễn tập PCCC năm 2017

Diễn tập PCCC năm 2017

Diễn tập PCCC năm 2017Diễn tập PCCC năm 2017

Diễn tập PCCC năm 2017