/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/CBTT Nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016

CBTT Nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016

11/5/2016

Nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016 tỷ lệ 45%