/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

25/08/20