/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/CBTT gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CBTT gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

17/03/18

Tổng Công ty công bố thông tin gia hạn phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà nội chấp thuận: